Kategorie

Najnowsze aukcje

Aktualnie brak najnowszych aukcji

Kończące się aukcje

Aktualnie brak kończących się aukcji

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

NA TERENIE PUŁAWY TOWAR BĘDZIE ODBIERANY PRZEZ PRACOWNIKA NASZEJ FIRMY

PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM NASZEJ FIRMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

tel:785-213-608

DO REKLAMACJI PROSIMY PRZYGOTOWAĆ:

- opakowanie w którym zakupiono towar

-karta gwarancyjna

-dowód zakupu (RACHUNEK)

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji wynosi od 12 do 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej .

Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami Produkcyjnymi.
Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres Sklep internetowy "GABIX" Jacek Ratajczyk ul.Leśna 23/3 24-100 Puławy, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Kupujący.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do firmy "Sklep internetowy "GABIX" Jacek Ratajczyk ul.Leśna 23/3 24-100 Puławy" urządzenia w kompletnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (Rachunek)

Sklep internetowy "GABIX" może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .

Gwarancją nie są objęte:

wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

mechaniczne uszkodzenie produktu i wywołane w jego wyniku wady

uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem

uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie

uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności

czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia, np. wymiana baterii

Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 7 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.

W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 7 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 7 powodują utratę gwarancji.

Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe stają się własnością Gwaranta.

W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 6 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. Jeżeli to będzie niemożliwe Gwarant zwróci Klientowi zapłaconą cenę pod warunkiem dostarczenia urządzenia w komplecie i w oryginalnym opakowaniu. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym

W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.